اساسنامه كانون دانشجويي همياران سلامت روان
فصل يكم: تعاريف و اهداف
 
ماده 1 -تعاريف
كانون دانشجويي همياران سلامت روان
كانون دانشجويي همياران سلامت روان كه در اين اساسنامه به اختصار كانون ناميده ميشود، نهادي است غير سياسي و غيردولتي كه به منظور جلب مشاركت و ياري دانشجويان هر دانشگاه به ساير دانشجويان دانشگاه و نيز با هدف ارائه خدمات مستمر، فراگير و اجتماع محور زير نظر مركز مشاوره دانشجويي و با هماهنگي معاونتهاي فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فعاليت مي كند.
 
مركز مشاوره دانشجويي
مركز مشاوره دانشجويي به عنوان متولي اصلي سلامت روان دانشگاه ارائه دهندهي خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجويان و دانشگاهيان است.
 
دانشجوي هميار
دانشجوي هميار، دانشجوي داوطلبي است كه ضمن عضويت در كانون دانشجويي همياران سلامت روان آمادگي خود را براي انجام خدمات مرتبط با سلامت روان، آموزش، پيشگيري، شناسايي، ياريرساني و ارجاع دانشجويان نيازمند به خدمات مشاوره اعلام ميدارد و خدمات خود را از روي ميل و رغبت بدون هيچ گونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعاليتهاي اجتماعمحور مركز مشاوره مشاركت مينمايد.
 
مراكز آموزش عالي
به جاي عنوان مراكز آموزش عالي در اين آئيننامه به اختصار واحد آموزشي به كار برده ميشود.

ماده 2 -اهداف كانون:
1 (جذب، سازماندهي و تربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همياري و ارجاع و تسهيل ارائه خدمات مشاورهاي به دانشجويان نيازمند
2 (توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم سازي ها ، تصميمگيري ها و فعاليتهاي مربوط به مشاوره دانشجويي
3 (كوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي مركز مشاوره از طريق برنامه هاي آموزشي ترويجي
4 (تلاش در جهت تقويت روحيه انسان دوستي و نوعدوستي در بين دانشجويان
5 (تقويت ارادهي اعضاء در مسير تحقق حيات طيب و معقول
6 (مشاركت در برگزاري سمينار، همايش و نشست هاي تخصصي در زمينه سلامت روان
7 (تلاش در جهت فراگيري آئين دوستي و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملايمت نسبت به يكديگر و پرهيز از تندي و خشونت و اجتناب از كينه و خصومت در بين جوانان
8 (تقويت روحيهي شور و نشاط و اميد و تمرين مشاركت اجتماعي دانشجويان
9 (هويتبخشي به فعاليتهاي داوطلبانه دانشجو در جهت كمك به دانشجويان
10 (ارتقاء سرمايه اجتماعي(مشاركت، اعتماد و همدلي) در دانشگاه از طريق مشاركت دهي بيشتر دانشجويان در فعاليتهاي دانشگاه
11 (ارتقاء سلامت اجتماعي دانشگاه از طريق مشاركت دانشجويان در برنامههاي اجتماع محور وداوطلبانه
12 (ترويج روحيهي كار و تلاش داوطلبانه در بين دانشجويان با اجراي برنامههاي فرهنگي، اجتماعي و عام المنفعه
13 (ايجاد وب سايت، خبرنامه و... جهت ارتباط با مخاطبان دانشجو جهت اگاهي بخشي هر چه بيشتر در حوزه سلامت روان
14 (ايجاد ارتباط با سازمانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي معتبر و مرتبط رسمي و مورد تاييد دانشگاه جهت اشتغال زايي مفيد و پايدار دانشجويان
15 (كمك در توانمندسازي و آماده سازي دانشجويان و حمايت از ايشان در ورود به بازاركار واقعي
ماده 3 :وظايف همياران سلامت روان
1 (شركت در برنامههاي آموزشي ترويجي مركز مشاوره
2 (آموزش و ياريرساني به ساير دانشجويان در زمينه مسائل تحصيلي و برنامه ريزي درسي بويژه در ايام امتحانات
3 (آموزش و راهنمايي اوليه دانشجويان در مورد افت تحصيلي
4 (آموزش و ياريرساني به ساير دانشجويان در زمينه مشكلات و مسائل ارتباطي در محيط هاي خوابگاهي
5 (آموزش و ياري رساني به ساير دانشجويان در زمينه مهارت حل مسأله
6 (آموزش و ياريرساني به ساير دانشجويان در زمينه مديريت استرس
7 (تلاش براي شناسايي و رفع نيازهاي اقتصادي دانشجويان نيازمند اقتصادي
8 (مشاركت و همراهي با مركز مشاوره در اجراي برنامههاي آموزشي پيشگيري
9 (همكاري با مركز مشاوره در طراحي، تدارك و اجراي طرحهاي پيشگيري و مداخلاتي با رويكرد اجتماعمحور به ويژه در سطح خوابگاهها
 
ماده 4 )آموزش همياران سلامت روان
برنامه ويژهاي براي آموزش نظري و عملي همياران سلامت روان به شكل دو دوره آموزشي عمومي و  تخصصي به شرح زير بايد تدوين گردد:
 
دوره آموزش عمومي
- آشنايي اختصاصي با كانون و نقش خود در آن
- آشنايي با منشور اخلاقي كانون همياران سلامت روان
- آموزش مهارتهاي رهبري گروه
- آموزش الگودهي و شكلدهي رفتارهاي سالم و سبك زندگي سالم
- آموزش برقراري ارتباط موثر و كارآمد با ساير دانشجويان
- آموزش مداخلات اوليه و مصاحبه انگيزشي
- ساير دوره هاي آموزش عمومي به تشخيص مركز مشاوره و كانون
 
دوره آموزش تخصصي
- آموزش در زمينه موضوعات مختلف سلامت رواني نظير پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي، ارتقاء وضعيت تحصيلي، مهارتهاي حل مساله و مديريت استرس و ...
- آموزش ارتباط با دانشجويان آسيبپذير و داراي مشكلات سلامت رواني
- آموزش علامت شناسي و معيارهاي عمومي تشخيص اوليه و نحوه ارجاع
- آموزش در زمينه اخلاق حرفهاي، رازداري و اصل محرمانگي اطلاعات
- ساير دورههاي آموزش تخصصي به تشخيص مركز مشاوره و كانون


فصل دوم: عضويت در كانون
ماده 5 -عضويت در كانون مطابق ماده (3 (آيين نامه تشكيل كانونهاي فرهنگي دانشجويان با مراجعه به دفتر كانون و تكميل فرم عضويت امكان پذير است.
تبصره 1 :كارت عضويت نشانگر هويت عضو در كانون است. در كارت عضويت، مشخصات فردي و نوع فعاليت عضو مشخص ميباشد.
ماده 6 -لغو يا تعليق عضويت براساس ماده (3 (آيين نامه تشكيل كانونهاي فرهنگي دانشجويان و مطابق آييننامه انضباطي كانون صورت مي پذيرد.
ماده 7 -عضويت در مجمع عمومي و شوراي مركزي ساير كانونها مغاير با عضويت در مجمع عمومي كانون نيست.
ماده 8 -نحوه دريافت كارت عضويت
اعضاي كانون پس از سازماندهي در گروههاي مربوطه و كسب تعاليم سازماني و احراز شرايط لازم براي عضويت با قرائت سوگندنامه عضويت، وفاداري خود را براي تلاش در تحقق هدفهاي كانون اعلام ميكنند و سپس مفتخر به دريافت كارت عضويت ميشوند.
 
تبصره1 :كارت عضويت داراي يكسال اعتبار بوده كه هر ساله پس از تأييد مسئولان تمديد ميگردد. هر عضو در صورتي كه بيش از 6 ماه بدون دليل موجه ارتباط خود را با كانون قطع نمايد و يا به هر دليل عضويت او در كانون لغو گردد، كارت او از درجه اعتبار ساقط ميشود.
 
فصل سوم: اركان كانون
ماده 9 -مجمع عمومي كانون:
1 -9 -اين مجمع متشكل از دانشجوياني است كه مطابق فصل دوم اين اساسنامه عضو كانون هستند.
2 -9 -مجمع عمومي كانون دست كم سالي يك بار به دعوت شوراي مركزي كانون تشكيل جلسه ميدهد.
تبصره 1 -به در خواست 3/1 اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي كانون، جلسات فوق العاده مجمع عمومي با دستور جلسه مشخص تشكيل ميگردد. جلسات فوقالعاده مجمع عمومي كانون با حضور 2/1 اعضاء رسمي است.
3 -9 -با توافق3/1 كل اعضاي مجمع عمومي (كه در انتخابات شوراي مركزي حضور داشته اند) مبني بر عدم كفايت اعضاي شوراي مركزي منتخب و با تاييد معاونت دانشجويي، شوراي مركزي منحل شده، انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
4-9رسميت جلسات و ... منطبق با ماده(4(آييننامه تشكيل كانونهاي فرهنگي دانشجويان ميباشد.
 
ماده 10 -شوراي مركزي كانون:
1 -10 -شوراي مركزي كانون متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل مي باشد كه در انتخابات مجمع عمومي از ميان اعضاء مطابق آئين نامه انتخابات كانون به مدت يك سال برگزيده مي شوند.
تبصره 1 -حكم مسئوليت اعضاي شوراي مركزي پس از برگزاري و تأييد انتخابات، توسط رئيس مركز مشاوره دانشگاه امضاء و تحويل آنان ميگردد.
تبصره 2 -چنانچه به هر دليلي يكي از اعضاء شوراي مركزي از عضويت انصراف دهد يا مطابق آئين نامه انضباطي و با تصويب چهار نفر از اعضاء شوراي مركزي عدم صلاحيت وي ثابت شود عضويت وي در شوراي مركزي لغو شود،اولين عضو علي البدل جايگزين وي خواهد شد.
تبصره 3 -با بركناري هر يك از اعضاء علي البدل مطابق آئين نامه انضباطي و يا پيوستن وي به شوراي مركزي به عنوان عضو اصلي، به ترتيب كانديدايي كه بيشترين رأي را كسب كرده است، جايگزين وي خواهد شد.
تبصره 4 -هنگاميكه سه نفر از اعضاء شوراي مركزي به هردليل تغيير كنند انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
2 -10 -جلسات شوراي مركزي با حضور دست كم سه عضو اصلي رسميت مي يابد و مباحث مطروحه در جلسه با دست كم نصف بعلاوه يك رأي حاضرين به تصويب مي رسد.
تبصره 5 -در صورت غيبت هريك از اعضاي اصلي در يك جلسه،اعضاي علي البدل به تربيت آراي ماخوذه، در آن جلسه حق رأي مييابند.
3 -10 -برنامه ريزي و اداره جلسات شوراي مركزي بر عهده دبير شورا است كه در اولين جلسه شورا براي مدت يك سال انتخاب ميشود. دبير شوراي مركزي، دبير كانون نيز مي باشد.
تبصره 6 -عزل دبير كانون و تبديل او به عضو عادي شوراي مركزي مطابق آيين نامه انضباطي و با راي گيري سه نفر از اعضاي اصلي شوراي مركزي صورت مي پذيرد.

4-10 -با توجه به ضرورت، شوراي مركزي مي تواند با نظر اكثريت اعضا افرادي را براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
 
ماده 11 -كميته هاي كانون:
1 -11 -كميتههاي كانون، گروههاي كاري فعال در كانون ميباشند كه بر حسب ضرورت تحت نظارت شوراي مركزيكانون به صورت مقطعي(موقت) يا دائمي تشكيل ميشود و در حوزه هايي نظير آموزش، مداخلات اجتماع محور با رويكرد نهضت داوطلبي، پژوهش، اطلاع رساني و ارتباطات، برگزاري مراسم، انتشار نشريه كانون و... فعاليت مينمايند.
تبصره 1 -براي انتشارنشريه به صاحبامتيازي كانون،اخذ پروانه انتشار ازسوي كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه، الزامي است.
2 -11 -هر يك از كميتهها با مسئوليت يكي از اعضاي شوراي مركزي و يا با نظارت مستقيم وي توسط  يكي از اعضاي مجمع عمومي اداره ميشود.
تبصره 2 -در صورت عدم توافق بين اعضاي شوراي مركزي براي تصدي مسئوليت كميتهها حق انتخاب با كسي است كه آراي بيشتري را كسب نموده است.
3 -11 -عضويت در كميته ها در درجه اول از ميان كانديداهاي غير منتخب شوراي مركزي و در درجه دوم از بين اعضاي مجمع عمومي به شكل انتصابي و زير نظر شوراي مركزي صورت ميپذيرد.
4-11 -تشكيل كميته هاي كانون، انحلال و يا تمديد فعاليت آنها در هر دوره به پيشنهاد شوراي مركزي صورت ميپذيرد.
5 -11 -برنامه ها و دستورالعمل فعاليت كميته ها توسط شوراي مركزي تنظيم مي گردد.
ماده 12 -هيئت نظارت
اين هيات متشكل از سه نفر شامل :
1 -معاون دانشجوئي (به عنوان رئيس هيئت نظارت)
2 -رئيس مركز مشاوره دانشگاه
3 -دبير كانون

فصل چهارم: شرح وظايف اركان كانون
 
ماده 14 -وظايف مجمع عمومي كانون:
الف- تصويب اساسنامه پيشنهادي هيات موسس و پايبندي به اصول، مقررات، آييننامهها و كليه مفاد اساسنامه كانون
ب- انتخاب اعضاي شوراي مركزي كانون به مدت يك سال و استيضاح آنان.
ج- تصويب تغييرات و اصلاحات پيشنهادي شوراي مركزي در اساسنامه و آيين نامههاي كانون.
د- همكاري منظم و فعال با كانون در مواقع مورد نياز و شركت درانتخابات سالانه كانون.
 
ماده 15 -وظايف شوراي مركزي كانون:
الف- تنظيم تقويم فعاليتهاي كانون، تعيين بودجه براي آنها و نظارت بر روند اجرايي اين فعاليتها.
تبصره 1 -شوراي مركزي موظف است فهرست دقيق برنامه هاي كانون و برآورد بودجه آنها را براي نيم سال اول تا پايان شهريور ماه و براي نيم سال دوم تا پايان بهمن ماه تنظيم نموده به مسئول دبيرخانه كميته راهبري كانونهاي فرهنگي دانشجويان ارائه نمايد.
ب- تشكيل كميته هاي كانون مطابق اساسنامه، نظارت برنحوه فعاليت آنها و تعيين تسهيلات ويژه براي اعضاي كميتهها با توجه به كيفيت كار آنها.
ج- تدوين آيين نامههاي ضروري، تغيير و اصلاح اساسنامه و آيين نامهها بر حسب ضرورت و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
د- برگزاري انتخابات شوراي مركزي مطابق آييننامه انتخاباتي كانون.
ه- تنظيم گزارش عملكردها و فعاليتهاي كانون در هر نيم سال و ارائه آن به مجمع عمومي ، مركز مشاوره دانشگاه و معاونت مشاركتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاهيان اداره كل.
و- تصميمگيري در خصوص انحلال عضويت اعضا مطابق آيين نامه انضباطي.
ز- تصميمگيري درخصوص مسائل جاري كانون و امور مربوط به اعضاي كانون، بررسي و پيگيري پيشنهادات ارائه شده از سوي اعضا كميتهها .
ح- حضور در دفتر كانون به مدت دست كم ..... ساعت در هفته و تشكيل حداقل يك جلسه هر دو هفته يكبار براي برنامهريزي و نظارت بر اجراي فعاليتها.
تبصره 2 -در تعطيلات دانشگاهي با توافق اعضاي شوراي مركزي، ضمن پايبندي به وظايف خود، ساعات حضور در كانون و تعداد جلسات قابل تغيير است.
ط- معرفي نماينده كانون به اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه براي معرفي و حضوردر مجامع كانونهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي كشور.
ي- اجراي برنامهها و تقويم ابلاغي دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان و پيشبيني برنامه هاي ابتكاري
 
ماده 16 -وظايف دبير كانون:
الف- تعيين زمان جلسات شوراي مركزي و اطلاع رساني به تمامي اعضا اعم از اصلي و علي البدل.
تبصره 1 - دبير ميتواند مسئوليت اطلاع رساني را به صورت مقطعي يا دائمي به يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي (با توافق طرفين) واگذار نمايد.
ب- طرح دستور كار جلسات كانون و ارائه طرح و برنامه مصوب كانون به دبيرخانه كميته راهبري كانونهاي فرهنگي دانشگاه و پيگيري براي تصويب آنها درجلسات كميته راهبري كانونهاي فرهنگي دانشگاه ازطريق دبيرخانه كميته.
ج- نظارت بر روند اجرايي فعاليتهاي كانون.
د- نظارت بر امور مالي كانون.
تبصره 2 -دبير موظف است گزارش فعاليتهاي مالي را با درخواست اعضاي شوراي مركزي، در اختيار ايشان قرار دهد.
ه- تصميم گيري در موارد اضطراري در صورت عدم دسترسي به اعضاي شوراي مركزي.
تبصره3 - مسئوليت اين تصميم گيري مستقيماً به شخص دبير بر ميگردد.
و- شركت در جلسات شوراي هماهنگي كانونهاي فرهنگي دانشگاه و انتقال مصوبات اين شورا به شوراي مركزي كانون.
ز- برقراري ارتباط و مشاركت در برنامههاي ساير كانونهاي دانشجويي با تأييد و نظارت مركز مشاوره
ح- شركت در برنامههاي مركز مشاوره و ارائه گزارش فعاليتهاي كانون به مركز مشاوره دانشگاه
ط- هماهنگي و پاسخگويي در قبال حسن اجراي فعاليتهاي كانون به مركز مشاوره دانشگاه
ي- پاسخگويي به هيأت نظارت كانون در قبال فعاليتهاي كانون
ك- ارائه طرحها و برنامههاي ابتكاري كانون به مركز مشاوره دانشگاه جهت تصويب و دريافت
ل- دريافت برنامههاي مصوب از مركز مشاوره دانشگاه جهت اجرا در كانون
م- تعيين منشي جلسات، تنظيم صورت جلسات و ارائه آن مسئول دبيرخانه كميته راهبري كانونهاي
 فرهنگي دانشجويان دانشگاه، جهت اطلاع از روند فعاليت كانون.
ماده 17 -وظايف هيأت نظارت
الف) نظارت بر فعاليتهاي كانون و تهيه گزارش از نحوهي عملكرد كانون
ب) بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده شوراي مركزي به مجمع عمومي
ج) در صورت صلاحديد، شركت در جلسه شوراي مركزي كانون بدون حق رأي
د) پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده
هـ) نظارت بر انتخابات شوراي مركزي كانون و تأييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در شورا
 تبصره 1 :هيئت نظارت حق دخالت در امور اجرائي كانون را ندارد.
ماده 18 -تشكيل مجمع و برگزاري انتخابات دبيرفعلي كانون با همراهي كميتهاجرايي انتخابات، مسئوليت اداره جلسه و برگزاري انتخابات را به عهده دارد.
تبصره 1 :در صورت غيبت دبير و يا تازه تأسيسبودن كانون، رييس مركز مشاوره واحد آموزشي مسئوليت جلسه را برعهده خواهد داشت.
مطابق با آييننامه كانون، انتخابات اعضاي شوراي مركزي از اختيارات مجمع عمومي كانون ميباشد.
جلسه اول مجمع عمومي كانون جهت انتخابات با حضور نصف بعلاوه يك اعضاي مجمع رسميت يافته و تشكيل خواهد شد و چنانچه در جلسه اول، تعداد اعضا به حد نصاب لازم نرسد، جلسه دوم كه حداكثر سه روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد شركتكننده رسميت يافته و انتخابات برگزار ميشود.
تبصره 2 :جلسه دوم ميتواند نيم ساعت بعد از پايان جلسه اول و با حضور افراد حاضر در مجمع به هر تعداد، برگزار شود.
تبصره 3 :قبل از برگزاري انتخابات رئيس مركز مشاوره درخصوص آشنايي بيشتر اعضا با دفتر مشاوره و سلامت و ساختار تشكيلاتي كانون و فعاليتهاي مشاورهاي، و اهميت توجه به سلامت روان خود و اطرافيان سخنراني نموده و سپس انتخابات برگزار ميگردد.
تبصره 4 :هيئت نظارت مي تواند قبل از شروع رأيگيري در مجمع عمومي با دعوت از كانديداها و  اختصاص زمان و شرائط يكسان، امكان معرفي برنامهها و اهداف آنان را به صورت حضوري فراهم آورد.
ماده 19 : مواردي كه در اين آييننامه مسكوت مانده است حسب مورد توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان تهيه و ابلاغ ميشود.
 

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image