عنوان: چالش های فضای مجازی2
استاد: دکتر حسین باقری
 
عنوان : راز و رمز روابط زوجین
استاد:دکتر سعیده هادی
 
عنوان : راز و رمز روبط زوجین 2
استاد : دکتر سعیده هادی
 

عنوان : زندگی در دنیای امروز
استاد: دکتر ابراهیم محمدیان
 
عنوان: مجموعه کارگاه های ویژه ی خانواده ها
استاد: گروه اساتید
 
عنوان: روان زخم ها
استاد: دکتر هاشم قادری