با توجه به اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت دانش‌جویان توسط سازمان امور دانش‌جویان کشور و بنا به درخواست معاونت محترم دانش‌جویی دانشگاه، از کلیه‌ی دانش‌جویان شاغل به تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی درخواست می‌شود فرم کارنامه‌ی سلامت را تا پیش از زمان ترمیم خود در سامانه‌ی آموزش دانشگاه تکمیل نمایند.

برای تکمیل فرم می‌توانید به بخش «امور پذیرش» منوی «کارنامه سلامت» مراجعه کنید. در صورت عدم تکمیل این فرم تا زمان ترمیم، امکان ورود به منوی ثبت‌نام و ترمیم غیرفعال خواهد بود.

  • دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
  • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف
طرح پایش سلامت دانشجویان